صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

شنوتو صبا از منزل جانان گذر دریغ مدار

شنوتو صبا از منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

حافظ شيرازي صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل نسیم وصل ز مرغ

حافظ شيرازي صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل نسیم وصل ز مرغ

حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار تفسیر این غزل حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار تفسیر این غزل حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

منزل جانان صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار غزل 247 288 همراه با تفسیر تفال و شرح غزل Youtube

منزل جانان صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار غزل 247 288 همراه با تفسیر تفال و شرح غزل Youtube

منزل جانان صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار غزل 247 288 همراه با تفسیر تفال و شرح غزل Youtube

نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار.

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. آرایش های مدل باربی برای خانم های جوان. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار.

جهان و هر چه در او هست. به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل. وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار.

کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. تعبیر صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار.

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار. نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار.

حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی. کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر.

نسیم وصل ز مرغ سحر. ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل. ندای فضیلت فضیلت یعنی برتری در اخلاق دانش هنر و.

منزل جانان صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار غزل 247 288 فالگیر

منزل جانان صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار غزل 247 288 فالگیر

غزل شماره ۲۳۸ مجموعه اشعار و آثار دکتر عبدالحسین جلالیان

غزل شماره ۲۳۸ مجموعه اشعار و آثار دکتر عبدالحسین جلالیان

Facebook

Facebook

حافظ مشاعره کنید صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز Facebook

حافظ مشاعره کنید صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز Facebook

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

غزل 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

غزل 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

Facebook

Facebook

دانلود آهنگ شهرام ناظری صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار سایت بوم موزیک

دانلود آهنگ شهرام ناظری صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار سایت بوم موزیک

حافظ

حافظ

صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار

غزل شماره 247 حافظ غزل شماره 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

غزل شماره 247 حافظ غزل شماره 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار حافظ ترجمه لغات سخت

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار حافظ ترجمه لغات سخت

غزل شماره 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار ستاره

غزل شماره 247 حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار ستاره

Source : pinterest.com